به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی ،مالک اشتر زمان کلیه امتحانات روز دوشنبه مورخه98/10/16 در روز شنبه مورخه 98/10/28در همان ساعت و مکان قید شده در کارت ورود به جلسه برگزار می گردد.

به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی ،مالک اشتر زمان کلیه امتحانات روز دوشنبه مورخه98/10/16 در روز شنبه مورخه 98/10/28در همان ساعت و مکان قید شده در کارت ورود به جلسه برگزار می گردد.