روز قدس روزحیات اسلام است. امام خمینی(ره)

روز جهانی قدس گرامی باد.