پذیرش دانشجو بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی جهت نیمسال اول 1400/1399 دانشجو می پذیرد