تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399/1400

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399/1400
ثبت نام و انتخاب واحد 99/06/01 لغایت 99/06/13
شروع کلاس ها : 99/06/15
حذف و اضافه :99/06/22 لغایت 99/06/27
پایان کلاسها: 99/10/04
برگزاری امتحانات :99/10/13 لغایت 99/10/25