به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند:حسب نظر ریاست محترم عالیه دانشگاه برنامه انتخاب واحد استان هایی که در روز پنج شنبه مورخه 99/06/20 می باشد،به روز جمعه مورخه99/06/21 در همان ساعت منتقل شده است.

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند:حسب نظر ریاست محترم  عالیه دانشگاه برنامه انتخاب واحد استان هایی که در روز پنج شنبه مورخه 99/06/20 می باشد،به روز جمعه مورخه99/06/21 در همان ساعت منتقل شده است.