ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی

متقاضیان  جهت تکمیل مراحل ثبت نام به ساختمان اداری دانشگاه واحد آموزش مراجعه نمایند.