ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی


متقاضیان پس از ثبت نام در سایت AZMOON.ORGجهت تکمیل مراحل ثبت نام به ساختمان اداری دانشگاه واحد آموزش مراجعه نمایند.