به اطلاع دانشجویان جا مانده از انتخاب واحد می رساند تا پایان ساعت 24 امروز 15 بهمن اقدام نمایید.

به اطلاع دانشجویان جا مانده از انتخاب واحد می رساند تا پایان ساعت 24 امروز 15 بهمن اقدام نمایید.