اخرین مهلت انتخاب واحد

بر اساس کنترل زمانبندی ثبت نام توسط سازمان مرکزی،پس از ساعت 24 تاریخ15 بهمن امکان انتخاب واحد به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود