بر اساس کنترل زمانبندی ثبت نام توسط سازمان مرکزی،پس از ساعت 24 تاریخ 22 بهمن امکان انتخاب واحد به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود

بر اساس کنترل زمانبندی ثبت نام توسط سازمان مرکزی،پس از ساعت 24 تاریخ  22  بهمن امکان انتخاب واحد به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود