مهلت ثبت نام دانشجویان و پذیرفته شدگان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-/97 از روز دوشنبه مورخ 14 اسفند ماه تا پایان ساعت 24 روز چهار شنبه مورخ 16 اسفند تمدید گردید

مهلت ثبت نام  دانشجویان و پذیرفته شدگان در نیمسال دوم  سال تحصیلی 96-/97 از روز دوشنبه مورخ 14 اسفند ماه تا پایان  ساعت  24 روز  چهار شنبه  مورخ 16 اسفند  تمدید گردید