به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند زمان حذف اضافه از تاریخ 19 مهر ماه لغایت25 مهر ماه تمدید گردید.

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند زمان حذف  اضافه از تاریخ 19 مهر ماه لغایت25 مهر ماه تمدید گردید.