روز قدس روز حيات اسلام است.

روز جهاني قدس گرامي باد.