چاپ مقاله ISI عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مركز سنقر

مقاله هاي خانم نورايي عضو هيات علمي گروه حسابداري تحت عناوين

the investigation of relation between kowledge managment on customer relationship managment

the  study of relationship between time and physical location of branches on the service expand market share

در ژورنال ISI journal of basic applied science چاپ گرديد.