مراسم شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مورخ 17 تیر ماه راس ساعت 18/30 در مزار شهدای سنقر برگزار می گردد.

مراسم شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مورخ 17 تیر ماه راس ساعت 18/30 در مزار شهدای سنقر برگزار می گردد.