زمان انتخاب واحد نیمسال اول 97/06/10لغایت97/06/21می باشد

حسب بخشنامه سازمان مرکز دانشگاه آزاد اسلامی : براساس آنچه که سازمام مرکزی دانشگاه اعلام کرده است سایت  انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97/98  از10شهریور ماه لغایت 21شهریور باز می باشد. بدیهی است پس از منقضی شدن مهلت مقرر امکان انتخاب واحد به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. و برای آن دسته از دانشجویانی که در زمان مقرر انتخاب واحد ننموده اند مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات اعمال خواهد گردید.