قابل توجه دانشجویان--/خانواده های محترم ایثارگران و جانبازان و آزادگان

بسمعه تعالی

قابل توجه دانشجویان/ خانواده محترم ایثارگران و جانبازان و آزادگان

موضوع جمع اموری آمار دانشجویان و مشمولان بند ث/ 1ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه

1- جانبازان زیر 25درصد اعم  جانباز/همسر/ فرزند

2- آزادگان زیر شش ماه اسارت/ آزاده /همسر/ فرزند

3-رزمندگان بالای شش ماه /رزمنده /همسر/فرزند

با در دست داشتن اصل کارت جانبازی / کارت آزادگییا کارت ایثار برای رزمندگان تا تاریخ 97/10/08 به امور شهریه مراجعه فرمایید.