تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی97/98

ثبت نام و انتخاب واحد(97/11/06لغایت 97/11/11)
شروع کلاس(97/11/13)
حذف اضافه(97/11/27لغایت97/12/02)
پایان کلاس(98/03/23)
برگزاری امتحانات(98/03/25لغایت98/04/06)