جدول زمانبندی ثبت نام مقاطع مختلف(ورودی های جدید)

جدول زمانبندی ثبت نام مقاطع مختلف(ورودیهای جدید)
نیمسال دوم97/98 دانشگاه آزاد اسلامی(جدید الورود)
1/سراسری (کاردانی ناپیوسته-/کارشناسی ناپیوسته97/10/29لغایت 97/11/10
2/کاردانی نظام جدید(کاردانی پیوسته)97/11/01 لغایت 97/11/13
3/کاردانی به کارشناسی(97/11/16لغایت 97/11/23)