حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه ازاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی در مراسم یوم الله22

حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه ازاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی در مراسم یوم الله22