لزوم همکاری کلیه ارکان دانشگاه آزاد اسلامی با دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه

دکتر رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه ای بر همکاری کلیه واحدهای دانشگاهی، معاونت ها، مراکز، ادارت کل سازمان مرکزی و سازمان سما با دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.