ویژه دانشجویان ورودی جدید

باسمه تعالی

در خصوص ثبت نام بدون کنکور جهت مهر ماه سال  تحصیلی 96/95 به سایت www.azmoon.org مرکز آ زمون   مراجعه  و ثبت نام نمایید.

سپس  جهت ثبت نام حضوری با ارائه مدارک ذیل به امور آموزش دانشگاه مراجعه نماید.

مدارک لازم :

1-فر م ها و پیوست های ثبت نام  مربوط به هر مقطع تحصیلی چاپ شده  در محل ثبت نام

2- تاییدیه ثبت نام اولیه اینترنتی یا کارنامه قبولی                                                                                                    

3-اصل شناسنامه همراه با تصویر از تمام صفحات از هریک  2  برگ

4-اصل کارت ملی همراه با 3 برگ تصویر

5-   شش  قطعه عکس  4/3 تمام رخ با پشت نویسی مشخصات شناسنامه ای ( همان عکس اسکن شده در سایت ، حضور فرد پذیرفته شده جهت ثبت نام حضوری الزامی  است )

 6 - اصل کارت پایان خدمت (جهت  آقایان) همراه با 2 برگ تصویر                                                                      

( جهت داوطلبان مشمول معافیت تحصیلی صادر می گردد . ثبت نام از  آقایانی که کارت پایان خدمت ندارندو با مدرک کاردانی بــه کارشناسی پیوسته ممنوع می باشد)

*  توجه   * برای دانشجویان مقطع  کارشناسی ناپیوسته ارائه لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی  از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

*  توجه   *  برای دانشجویان انصرافی نیز ارائه لغو معافیت تحصیلی از دانشگاه مربوطه الزامی است. همراه با یک برگ تصویر

7-پوشه

      8- اصل مدرک پایه

   مهم    در صورت آماده نبودن اصل یا موقت مدرک پایه بایستی نامه رسمی به شرح زیر دارای شماره تاریخ و مهر شده از محل تحصیل همراه با چک و سفته   ارائه نماید.

گواهی می شود:

آقای /خانم                   فرزند                                   رشته                             مقطع                            با معدل کل                 در تاریخ                         فارغ التحصیل شده است.

توجه توجه */ کپی یا اسکن  نامه مورد قبول نمی باشد*/


اصل گواهی پیش دانشگاهی یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم جهت ثبت نام در کارشناسی پیوسته همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ  یک میلیون تومان الزامی است )

اصل گواهی فوق دیپلم یا کارشناسی پیوسته جهت ثبت نام در کارشناسی ناپیوسته همراه با 4 برگ تصویر(در صورت ارائه گواهی موقت چک یا سفته به مبلغ   یک میلیون تومان الزامی است )


* توجه* ثبت نام اتباع خارجی ممنوع می باشد.  ثبت نام با مدرک پایه کارشناسی ناپیوسته به کارشناسی ناپیوسته   ممنوع می باشد