تعطیلی فعالیتهای آموزشی دانشگاه

بنا بر تصمیم ستاد بحران دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه فعالیتهای آموزشی این دانشگاه در استان تا روزشنبه۲۷ آبان تعطیل است.
     ولی فعالیت اداری برقرار است