ارسال کمکهای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیایی

ارسال کمکهای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیایی و کمکهای کارکنان دانشگاه به زلزله زدگان شامل: خرما، بیسکویت، پوشک بچه، کیسه خواب، لباس گرم و آب معدنی.