وعده دیدار ما روز جمعه 10 خرداد ماه راهپیمایی روز جهانی قدس راس ساعت 11/30 در محل میدان سپاه

از کلیه اساتید ،پرسنل و دانشجویان گرامی دعوت به عمل می آورد جهت شرکت  در مراسم روز جهانی قدس روز جمعه 10خرداد ماه راس ساعت 11/30 در محل میدان سپاه حضور بهم رسانید.