حضور پرشور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی در مراسم روز جهانی قدس

حضور پرشور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی در مراسم روز جهانی قدس