امکان بازگشت دانشجویان کارشناسی ارشدبازمانده از تحصیل

براساس دستور العمل،ادامه تحصیل دانشجویان رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد که به دلایل مختلف از تحصیل باز مانده اند (به جز دانشجویانی که به دلیل وضعیت نامطلوب تحصیلی اخراج آموزشی شده اند) در صورت مراجعه تا پایان98/06/31بلا مانع می شود.