ریاست واحد

نام و نام خانوادگی : محمدسجاد خاکسار                                              

رشته تحصیلی : کامیوتر-نرم افزار

 مدرک تحصیلی :   کارشناس ارشد                                                             

 مرتبه : مربی