ریاست واحد

نام و نام خانوادگی : رضا خالقی                                                               

رشته تحصیلی : مهندسی عمران- سازه

 مدرک تحصیلی : دانشجو دکترا عمران                                                                

 مرتبه : مربی

 پست الکترونیک : 

 

 

متولد : سنقر