معاونت اداری مالی - واحد شهریه

شرح وظايف :
1. اعمال بخشنامه هاي شهريه كه به تصويب هيات امناي دانشگاه رسيده و توسط سازمان مركزي ابلاغ مي گردد.
2.فراهم نمودن امكانات اخذ شهريه از دانشجويان جديد الورود در هنگام ثبت نام  اوليه همچنين ثبت نام از دانشجوياني كه با تاخير ثبت نام مي كنند .
3. رسيدگي و تطبيق شهريه دانشجويان جاري با بخشنامه ها و دستورالعمل ها .
4.اعمال تخفيف براي دانشجوياني كه شامل تخفيف مي شوند ( تخفيف ورزشي ، ممتازي و ساير تخفيفات پس از دستور مقامات و واجد شرايط بودن .
5.تسويه حساب دانشجويان انصرافي - انتقالي - ميهمان معرفي و فارغ التحصيل و . . .
6. پاسخگوئي به طلب و بدهي دانشجوياني كه مراجعه حضوري دارند .
7.  محاسبه شهريه ثابت و اخذ از داشجوياني كه از مرخصي تحصيلي استفاده مي نمايند .
8. ثبت كار دانشجويي براي دانشجوياني كه در حين تحصيل برابر مقررات كار دانشجوئي انجام مي دهند .
9.   كسر و اعمال تعهدات پرداخت شهريه دانشجوياني كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي مي باشند و ارسال ليست هاي دانشجويان به سازمان هاي اعلام شده و پي گيري وصول شهريه آنان توسط دانشگاه بدون مراجعه حضوري دانشجويان .
10. صدور گواهي پرداخت شهريه براي دانشجوياني كه متقاضي گواهي مي باشند جهت ارائه به سازمانهاي مختلف .
11. پاسخگويي به دانشجوياني كه داراي قسط چك - سفته و تعهدي مي باشند و به دلايل مختلف اقساط آنان وصول نمي گردد.
 

دانشکاه آزاد مرکز سنقر