معاونت اداری مالی - صندوق رفاه

معرفی صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی باهدف فراهم آوردن تسهیلات وامکانات مالی برای کمک به تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل دراین دانشگاه، ایجادگردیده است کمکهای این صندوق درغالب اعطای قرض الحسنه های مختلف به دانشجویان نیازمند صورت می گیرد.

  

نحوه اعطای قرض الحسنه به دانشجویان

صندوق رفاه واحد دانشگاهی درابتدای هرترم تحصیلی پس از بررسیهای مقدماتی درحدود سهمیه تعیین شده توسط صندوق مرکزی وبا توجه به منابع وامکانات خود فرم پرسشنامه درخواست قرض الحسنه را در اختیار متقاضیان وام قرارمیدهد. پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری وحداکثر ظرف مدت یکماه در کمیته تصویب قرض الحسنه مطرح وپس از تصویب به دانشجویان واجدشرایط وام اعطا مینماید.

شرایط قرض گیرندگان

۱-رعایت شئون دانشجویی ومقررات انضباطی واحد دانشگاهی

۲-حائز شرایط بودن از نظر وضعیت مالی

۳-اخذ حداقل واحدهای درسی برابر ضوابط ومقررات آموزشی درترمی که دانشجوخواهان دریافت وام می باشد.

۴-نداشتن میانگین ترمی کمتراز۱۲ (دانشجومشروط نباشد)درصورتیکه دانشجویک ترم مشروط باشدباسپردن تعهدمبنی بر جبران میتوانداز وام استفاده نماید.

یادآوری: به دانشجویان ترم اول ودانشجویان درشرف اخراج وام تعلق نمیگیرد.

انواع قرض الحسنه های قابل پرداخت به دانشجویان توسط صندوق رفاه واحد دانشگاهی    

۱)قرض الحسنه تامین شهریه:این وام بابت تامین بخشی از شهریه دانشجو اعطا میگردد. کارمزد سالانه این وام ۵/۲ درصد میباشد.که بهنگام اعطای وام از اصل وام کسر میگردد.

بازپرداخت این وام از نظر زمانی به سه صورت انجام میشود:

کوتاه مدت: (حداکثر طی چهارقسط درطول ترم بایدبازپرداخت گردد)

میـان مدت : (حداکثرطی۲۴قسط متوالی در حین تحصیل )

بلنـدمـدت : (بازپرداخت اقساط بلافاصله پس از فارغ التحصیل شدن طی ۲۰ الی ۳۰ قسط خواهدبود.

۲)قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج دانشجویی: این نوع وام در جهت تشویق دانشجویان به امر مقدس ازدواج در حین تحصیل بعنوان تامین بخشی از هزینه های ازدواج با ارائه عقدنامه رسمی وفقط برای ازدواج اول(دائم) با توجه به وضعیت تحصیلی دانشجو وامکانات صندوق واحد ومشروط به اینکه از تاریخ عقد دانشجو بیش از یکسال سپری نشده باشد.بانرخ سالانه ۵/۲درصد بصورت میان مدت پرداخت میگردد. بازپرداخت این وام در حین تحصیل می باشد.میزان این نوع وام سالانه توسط سازمان مرکزی دانشگاه تعیین و جهت اجرا به واحدهای دانشگاهی ابلاغ میگردد. درحال حاضرمبلغ این وام دوازده میلیون ریال می باشد.

۳)قرض الحسنه کمک هزینه اجاره مسکن:

بخشی از اعتبارات سالانه صندوق رفاه دانشجویی نیز به پرداخت قرض الحسنه برای تامین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان غیربومی واجد شرایط، اختصاص دارد.میزان سالانه این وام طی بخشنامه ای هرساله از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ میگردد.درحال حاضرمبلغ این وام برای دانشجویان مجردچهارمیلیون ریال وبرای دانشجویان متاهل شش میلیون ریال وبازپرداخت این وام طی ۱۲ قسط متوالی درحین تحصیل می باشد.

۴)قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی:

برای تامین بخشی از هزینه تحصیل به دانشجویان واجدشرایط پرداخت میگردد(دانشجویان مستعد و فاقداستطاعت مالی) میزان این وام همه ساله ازطریق سازمان مرکزی دانشگاه به واحدها ابلاغ می گردد درحال حاضرمیزان این وام برای دانشجویان مجرد چهارمیلیون ریال وبرای دانشجویان متاهل پنج میلیون ریال می باشد. بازپرداخت این وام طی ۹ قسط متوالی در حین تحصیل می باشد.

۵)قرض الحسنه ضروری :

قرض الحسنه ضروری صرفا جهت موارداضطراری ازقبیل درمانی،بستری شدن دربیمارستان وحوادث غیرمترقبه به تخیص کمیسیون وتایید رییس واحد وبارعایت سایرضوابط اعطای وام مندرج در آیین نامه پرداخت میگردد .

مبلغ این وام درحال حاضرده میلیون ریال وفقط برای یکباردرطول تحصیل  بصورت میان مدت وبلندمدت به دانشجو اعطا میشود.

کارمزدتسهیلات اعطایی:

بمنظورجبران بخشی از هزینه های صندوق رفاه دانشجویی کارمزدی معادل دو ونیم درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی در ابتدای هرسال محاسبه وازاصل وام درزمان پرداخت کسرمیگردد.

به وامهای کوتاه مدت(حداکثر چهارقسط درطول ترم)کارمزدتعلق نمی گیردولی چنانچه دانشجو بهردلیل وام مذکوررادرموعد مقرر تسویه ننماید کارمزدآن از زمان دریافت وام  تاروز پرداخت محاسبه ودریافت میگردد.

 

تضمینات قرض الحسنه:

دانشجوبابت اخذقرض الحسنه علاوه بر تعهدی که به صندوق رفاه ارائه می دهد معادل ۱۲۰ درصد مبلغ وام چک ویا سفته باامضای ضامن معتبروموردقبول باید به صندوق رفاه تحویل دهد.

شرایط ضامن:

قرض الحسنه های اعطایی تاسقف مبلغ یکصدمیلیون ریال به یک نفرضامن(کارمندیاکاسب)نیازدارد.

مدارک ضامن:

ضامن کارمند:

-ارائه گواهی کسراقساط از محل خدمت

-چک یاسفته معتبربه مبلغ ۱۲۰ درصد میزان وام که دروجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدمسجدسلیمان صادرشده باشد

-تصویرشناسنامه وکارت ملی

ضامن کاسب:

-ارائه تصویربرابراصل شده جوازکسب

-تاییدیه صنف مربوطه مبنی بردایربودن محل کسب کاسب ومعتبربودن جوازکسب ارائه شده

-یک فقره چک معتبرباامضای ضامن که دروجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدمسجدسلیمان صادرشده باشد مبلغ چک تضمین باید۱۲۰درصد اصل وام باشد.

تذکر:ضمانت سایرافرادی باعنوان شغل آزادیابازنشسته قابل پذیرش نیست.

 مدارک دانشجو برای دریافت وام:

-ارائه کارنامه کل با تاییدیه اموردانشجویی وامورشهریه

-تصویرشناسنامه وکارت ملی

-تکمیل فرمهای مربوطه بصورت خوانا وبدون خدشه وارائه آنها به صندوق رفاه (فرمهای مذکور درهمین سایت موجود می باشد.)

سایرضوابط اعطای وام:

۱-چنانچه درسررسیدهای تعیین شده نسبت به پرداخت اقساط بدهی وام اقدام نشود پس از ۱۰ روز کل بدهی وام تبدیل به دین حال شده وباید یکجا ونقداًواریزشود توجه داشته باشیدکه این دسته ازدانشجویان تا پایان تحصیلات از تسهیلات صندوق رفاه محروم خواهندشد.

۲-چک وام پرداختی صرفاباارائه اصل کارت دانشجویی به شخص دانشجوتحویل داده میشود وچک تضمین وام پس از تسویه حساب فقط به دانشجوی مربوطه یا ضامن (صاحب چک ) باارائه کارت شناسایی معتبرعودت داده میشود.

۳-درصورتیکه دانشجوبهرعلتی از دانشگاه اخراج ویاترک تحصیل نمایدیا انتقال یابد می بایست اصل وکارمزد وام را یکجا پرداخت نماید.

۴-چک ومدارک ضامن غیربومی حتمابایدتوسط صندوق رفاه دانشجویی محل اقامت ضامن مورد بررسی وتایید قرارگیرد.