تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
انتخاب واحد
96/11/12لغایت 96/11/07
شروع کلاسها
96/11/14
حذف و اضافه
96/11/20لغایت 96/11/17
امتحانات میان ترم
97/02/01
پایان کلاس ها
97/03/14
امتحانات پایانی
97/04/08 لغایت 97/03/22