اعضای هیئت علمی

صفحه شخصی 
نام و نام خانوادگی 
گروه آموزشی 
رشته تحصیلی 
محل اخذ مدرک 
صفحه شخصی آزاده حسین زادهآموزش ابتداییدکترا ادبیات0
صفحه شخصی سجاد رستمیانحسابداریدکترا آماردانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صفحه شخصی محمدجواد بنی عامریانمکانیکدانشجو دکترا فیزیکدانشگاه علم صنعت
صفحه شخصی فاطمه یاوریبرقدانشجو دکترا - مهندسی پزشکیدانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صفحه شخصی صهبااسادات رجامندبرقدکترا برق-قدرتدانشگاه کاشان
صفحه شخصی پیمان اکبریحسابداریدانشجو دکترا - حسابداریدانشگاه ازاد سنندج
صفحه شخصی مریم نوراییحسابداریدانشجو دکترا - حسابداریدانشگاه ازاد سنندج
صفحه شخصی اعظم سلیمیحسابداریدانشجو دکترا - حسابداریداشنگاه آزاد بروجرد
صفحه شخصی شهروز گویریحسابداریدانشجو دکترا - حسابداری.
صفحه شخصی زینب رضایی حرآموزش ابتداییدانشجو دکترا آموزش ابتداییدانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صفحه شخصی بابک حدیدیمکانیکدانشجو دکترا - مکانیکدانشگاه رازی
صفحه شخصی علی احمدیمکانیکدانشجو دکترا - مکانیکدانشگاه شهید چمران اهواز
صفحه شخصی رضا خالقیعمراندانشجو دکترا عمراندانشگاه آزاد واحد قزوین
صفحه شخصی علی جمشیدیعمراندانشجو دکترا عمران.دانشگاه رازی
صفحه شخصی علی حنانیکامپیوتردکترا کامپیوتر-نرم افزاردانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صفحه شخصی احمد زارعیکامپیوترکامپیوتر نرم افزار0
صفحه شخصی محمدسجاد خاکسارکامپیوتر کامپیوتر نرم افزاراراک