اعضای هیئت علمی

صفحه شخصی 
نام و نام خانوادگی 
گروه آموزشی 
رشته تحصیلی 
محل اخذ مدرک 
صفحه شخصی سجاد رستمیانحسابداریدکترا آماردانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صفحه شخصی محمدجواد بنی عامریانمکانیکفیزیکدانشگاه علم صنعت
صفحه شخصی فاطمه یاوریبرقدانشجو دکترا - مهندسی پزشکیدانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صفحه شخصی صهبااسادات رجامندبرقدکترا برق-قدرتدانشگاه کاشان
صفحه شخصی پیمان اکبریحسابداریدانشجو دکترا - حسابداریدانشگاه ازاد سنندج
صفحه شخصی مریم نوراییحسابداریدانشجو دکترا - حسابداریدانشگاه ازاد سنندج
صفحه شخصی اعظم سلیمیحسابداریدانشجو دکترا - حسابداریداشنگاه آزاد بروجرد
صفحه شخصی شهروز گویریحسابداریدانشجو دکترا - حسابداری.
صفحه شخصی زینب رضایی حرآموزش ابتداییآموزش ابتداییدانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صفحه شخصی سید محمدجعفر هاشمیحقوقدانشجو دکترا - حقوقدانشگاه آزاد کرمانشاه
صفحه شخصی بابک حدیدیمکانیکدانشجو دکترا - مکانیکدانشگاه رازی
صفحه شخصی علی احمدیمکانیکدانشجو دکترا - مکانیکدانشگاه شهید چمران اهواز
صفحه شخصی رضا خالقیعمرانکارشناس ارشد عمراندانشگاه آزاد واحد مراغه
صفحه شخصی علی جمشیدیعمراندکترا عمران.
صفحه شخصی علی حنانیکامپیوتردکترا کامپیوتر-نرم افزاردانشگاه آزاد علوم تحقیقات
صفحه شخصی احمد زارعیکامپیوتردانشجو دکترا - کامپیوتر نرم افزار0
صفحه شخصی محمدسجاد خاکسارکامپیوتردانشجو دکترا - کامپیوتر نرم افزاردانشگاه آزاد سنندج