پیمان اکبری - رزومه

کارشناس آمار شرکت تولید دارو در بخش بازار یابی و فروش در سال 1384

کارشناس آمار شرکت گلان  در بخش بازار یابی و فروش در سال 1385

مدرس حق تدریس دانشگاه پیام نور کرمانشاه از سال 1385 الی 1390

مدرس حق تدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از سال 1385 تا بحال

عضو هیات علمی تمام وقت  در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر و کلیایی از سال 1386 تا بحال