سجاد رستمیان - رزومه

رزومه

عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی از سال 1386 تاکنون

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، 1384 تا کنون

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه، 1390-  1385

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب، 1389-1384

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز هرسین،  1387-1388

مدرس مدعو مرکز آموزش عالی علوم کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، 1388-1390