کارکنان

نام و نام خانوادگی 
حوزه 
سمت 
مدرک 
تلفن تماس 
مجتبی رادپوشآموزشمدیر آموزشدانشجوی دکترا علوم سیاسی08348451269
سارا فرجیآموزشفارغ التحصیلانلیسانس کامپیوتر.
زهرا طوماریامور اداریدبیرخانهفوق دیپلم کامپیوتر08348451270
بهرام شیروانیامور ادارینگهبانزیر دیپلم.
صابر رعیتیامور ادارینگهبانفوق دیپلم حقوق.
منصور امجدیانامور اداریخدماتزیر دیپلم.
احسان سبک دستامور اداریخدماتفوق دیپلم کلمپیوتر.
علیجان کماسیآموزشبایگانیکارشناس عمران.
صادق صیفوریروابط عمومیروابط عمومیکارشناسی فق و حقوق08348451271
رضا فرهادیآموزشامور شهریهکارشناس ارشد حقوق.
آرش معتمدیانآموزشکارشناس گروهدانشجوی دکترا- عمران.
علی فداییآموزشکارشناس گروهکارشناس حسابداری.
محمدرضا شرفی هویدافناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات دانشجوی دکترا- کامپیوتر- نرم افزار.
محمد یاوریمالیمدیر مالی و حسابداریکارشناسی ارشد-حسابداری08348451266