250x240

دانشکاه آزاد مرکز سنقر

امور تربیت بدنی

Ø              فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی برای دانشجویان

Ø              فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های ورزشی در واحد دانشگاهی و مراکز آموزشی وابسته

Ø              ترغیب و هدایت دانشجویان به شرکت در فعالیت ها ی ورزشی و تشکیل و اداره تیم های مختلف و برگزاری مسابقات و نظارت بر حسن اجرای آنها

Ø              تهیه و تنظیم برنامه ها و ضوابط فنی ورزشی در واحد دانشگاهی

Ø              برقراری یا قطع و یا افزایش  و محدود کردن کمک های مالی با توجه به فعالیت های ورزشی واحهای دانشگاهی و میزان موفقیت آنان در مسابقات ورزشی

Ø              تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی در رشته های مختلف ورزشی

Ø              نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد هنیاز دانشجویان از قبیل تشک کشتی ،زمین توپ و سایر وسایل ورزشی

Ø              تهیه و تنظیم جداول مختلف مسابقات ورزشی و ارسال آن به واحد های دانشگاهی

Ø              جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در زمینه فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه و تهیه گزارش های لازم جهت ارسال به معاونت ذیربط

Ø              بررسی طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه و پیشبرد امر ورزش در سطح دانشگاه بر اساس خط مشی ها و هدف های پیش بینی شده

Ø              نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب تربیت بدنی در سطح دانشگاه

Ø              انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

rahbari01.jpg   

  تمامی حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر و کلیایی می باشد

طراحی توسط ایده نگار، مجری طراحی سایت در استان کرمانشاه